Archive for the ‘Fine Art’ Category

ทฤษฎีควรรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์  เป็นส่วนหนึ่งของวิจิตรศิลป์  ซึ่งเป็นศิลปะที่เน้นคุณค่าทางด้านจิตใจและอารมณ์เป็นสำคัญ

ทัศนศิลป์  มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Visual Art  หมายถึง  ศิลปะที่มองเห็น  หรือศิลปะที่สามารถสัมผัส  รับรู้
ชื่นชมด้วยประสาทตา  สัมผัสจับต้องได้  และกินเนื้อที่ในอากาศ

ทัศนศิลป์  แบ่งออกเป็น  4  ประเภท  ได้แก่  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์และสถาปัตยกรรม

ความหมายของทัศนธาตุ

ทัศนธาตุ (Visual Elements) หรือองค์ประกอบศิลป์  ในทางทัศนศิลป์ หมายถึง  ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้
ประกอบไปด้วย
จุด
เส้น
รูปร่าง
รูปทรง
น้ำหนักอ่อน-แก่
สี
บริเวณว่าง
และพื้นผิว

จุด (Dot) หมายถึง  รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลม ๆ  ปรากฎที่พื้นผิว  ซึ่งเกิดจากการจิ้ม กด กระแทก ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น
ดินสอ
ปากกา พู่กัน และวัสดุปลายแหลมทุกชนิด

จุด เป็นต้นกำเนิดของเส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พื้นผิว ฯลฯ  เช่น  นำจุดมาวางเรียงต่อกันจะเกิดเป็นเส้น  และการนำจุดมาวาง
ให้เหมาะสม  ก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และลักษณะผิวได้
เส้น (Line) เป็นสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้  เพราะทำให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์  เส้นเป็นพื้นฐานสำคัญของศิลปะ
ทุกแขนง  ใช้ร่างภาพเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เห็นและสิ่งที่คิดจินตนาการให้ปรากฎเป็นรูปภาพ

เส้น (Line)  หมายถึง  การนำจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาว  หรือสิ่งที่เกิดจากการขูด ขีด
เขียน ลาก  ให้เกิดเป็นริ้วรอย

เส้นนอน  ให้ความรู้สึกกว้างขวาง  เงียบสงบ  นิ่ง  ราบเรียบ  ผ่อนคลายสายตา
เส้นตั้ง  ให้ความรู้สึกสูงสง่า  มั่นคง  แข็งแรง  รุ่งเรือง
เส้นเฉียง  ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง  เคลื่อนไหว  รวดเร็ว  แปรปรวน
เส้นโค้ง  ให้ความรู้สึกอ่อนไหว  สุภาพอ่อนโยน  สบาย  นุ่มนวล  เย้ายวน
เส้นโค้งก้นหอย  ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว  การคลี่คลาย  ขยายตัว  มึนงง
เส้นซิกแซกหรือเส้นฟันปลา  ให้ความรู้สึกรุนแรง  กระแทกเป็นห้วง ๆ  ตื่นเต้น  สับสนวุ่นวาย  และการขัดแย้ง
เส้นประ  ให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง  ไม่มั่นคง  ไม่แน่นอน

เส้นกับความรู้สึกที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง  ไม่ใช่ความรู้สึกตายตัว  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ร่วมกับส่วนประกอบอื่น ๆ  เช่น
เส้นโค้งคว่ำลง  ถ้านำไปเขียนเป็นภาพปากในใบหน้าการ์ตูนรูปคน  ก็จะให้ความรู้สึกเศร้า  ผิดหวัง  เสียใจ  แต่ถ้าเป็นเส้นโค้งหงายขึ้น
ก็จะให้ความรู้สึก  อารมณ์ดี  เป็นต้น

รูปร่างและรูปทรง

รูปร่าง (Shape)  หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน สัตว์ และ พืช มีลักษณะเป็น 2 มิติ  มีความกว้าง
และความยาว

รูปร่าง  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ
1.รูปร่างธรรมชาติ (Natural Shape)  หมายถึง  รูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เช่น  คน  สัตว์  และพืช  เป็นต้น
2.รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape)  หมายถึง  รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้างแน่นอน  เช่น  รูปสามเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม  และรูปวงกลม  เป็นต้น
3.รูปร่างอิสระ (Free Shape)  หมายถึง  รูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์  ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรี
ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเอง  เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  เช่น  รูปร่างของหยดน้ำ  เมฆ  และควัน  เป็นต้น

รูปทรง (Form)  หมายถึง  โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฎแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ  คือมีทั้งส่วนกว้าง  ส่วนยาว  ส่วนหนา
หรือลึก  คือ  จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง  มีเนื้อที่ภายใน  มีปริมาตร  และมีน้ำหนัก

น้ำหนักอ่อน-แก่ (Value) หมายถึง  จำนวนความเข้ม  ความอ่อนของสีต่าง ๆ  และแสงเงาตามที่ประสาทตารับรู้  เมื่อเทียบกับน้ำหนัก
ของสีขาว-ดำ  ความอ่อนแก่ของแสงเงาทำให้เกิดมิติ  เกิดระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง

สี (Colour) หมายถึง   สิ่งที่ปรากฎอยู่ทั่้วไปรอบ ๆ ตัวเรา  ไม่ว่าจะเป็นสีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ หรือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
สีทำให้เกิดความรู้สึกแตกต่างมากมาย  เช่น  ทำให้รู้สึกสดใส  ร่าเริง  ตื่นเต้น  หม่นหมอง  หรือเศร้าซึมได้  เป็นต้น

สีและการนำไปใช้
1.วรรณะของสี (Tone)  จากวงจรสีธรรมชาติ ในทางศิลปะได้มีการแบ่งวรรณะของสีออกเป็น 2 วรรณะ  คือ
สีวรรณะร้อน  ได้แก่สีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือร้อน  เช่น  สีเหลือง  ส้มเหลือง  ส้ม  ส้มแดง  แดง  ม่วงแดง  เป็นต้น
ส่วนสีวรรณะเย็น  ได้แก่  สีที่ให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบาย  เช่น  สีเขียว  เขียวเหลือง  เขียวน้ำเงิน  น้ำเงิน  ม่วงน้ำเงิน  ม่วง  เป็นต้น
2.ค่าของสี (Value of colour)  หมายถึง  สีใดสีหนึ่งทำให้ค่อย ๆ จางลงจนขาวหรือสว่างและทำให้ค่อย ๆ เข้มขึ้นจนมืด
3.สีเอกรงค์ (Monochrome)  หมายถึง  สีที่แสดงอิทธิพลเด่นชัดออกมาเพียงสีเดียว  หรือใช้เพียงสีเดียวในการเขียนภาพ
โดยให้ค่าของสีอ่อน กลาง แก่  คล้ายกับภาพถ่าย ขาว ดำ
4.สีส่วนรวม (Tonality)  หมายถึง  สีใดสีหนึ่งที่ให้อิทธิพลเหนือสีอื่นทั้งหมด  เช่น  การเขียนภาพทิวทัศน์  ปรากฎสีส่วนรวม
เป็นสีเขียว สีน้ำเงิน  เป็นต้น
5.สีที่ปรากฎเด่น  (Intensity)  หมายถึง
6.สีตรงข้ามกันหรือสีตัดกัน (Contrast)  หมายถึง  สีที่อยู่ตรงกันข้ามในวงจรสีธรรมชาติ  เช่นสีแดงกับสีเขียว

สีน้ำเงินกับสีส้ม  สีม่วงกับสีเหลือง

บริเวณว่าง (Space) หมายถึง  บริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือเนื้อหาาในกาารจัดองค์ประกอบใดก็ตาม
ถ้าปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างอ้าง โดดเดี่ยว

พื้นผิว (Texture) หมายถึง พื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น พื้นผิวของวัตถุที่แตกต่างกัน
ย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย

สไลด์ทัศนธาตุ

สไลด์ทฤษฎีสี

การจัดองค์ประกอบศิลป์

หมายถึง การจัดองค์ประกอบของงานศิลปะประเภทต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงามตามหลักเกณฑ์การสร้างสรรค์ผลงาน คือ
2.1   เอกภาพ (Unity) *****
2.2   ความสมดุล (Balance)
2.3   สัดส่วน (Proportion)
2.4   จังหวะ (Rhythm)
2.5   ความขัดแย้ง (Contrast)
2.6   ความกลมกลืน (Harmony)
2.7   การเน้น (Emphasis)
2.8  การซ้ำ (Repettion) *****

สไลด์การจัดองค์ประกอบศิลป์

Advertisements

จิตรกรรม :Water Color Painting

การเขียนสีนำ้ (Water Color Painting)

สีนำ้มีคุณสมบัติโปร่งแสง

มีวิธีระบายดังนี้
1. นำสีที่ต้องการระบายมาผสมนำ้ ก่อนจะลงสีที่ภาพอาจจะลงนำ้ก่อน แล้วระบายสีตาม
2. ระบายสีลงไปโดยไม่ต้องลงนำ้อีก สีที่ผสมนำ้พอดีภาพจะแห้งเร็วกว่าง
การเขียนภาพระบายสีนำ้นั้นต้องอาศัยความชำนาญหรือการฝึกฝนเป็นอย่างดีเยี่ยมถ้าผิดพลาดแล้วจะแก้ไขยาก เพราะสีนำ้นั้นจะระบายซำ้ไม่ได้จะทำให้สีออกมาในลักษณะงานชุ่มๆ หรือ เรียกว่าสีเน่า ส่วนการผสมสีนั้นต้องผสมให้เข้ากัน ถ้าผสมได้ไม่ดีแล้วนำไประบายก็จะเรียกว่า สีดับ จะทำให้ภาพไม่งาม
กระดาษที่ใช้ระบายสีนำ้ ควรมีผิวหยาบ ขรุขระ จะดีกว่าผิวเรียบเป็นมัน
ในการระบายสีนำ้ไม่ควรใช้สีขาวหรือสีดำ ควรใช้ นำ้ ผสมถ้าต้องการให้สีอ่อนลงและผสมสีตรงข้ามหรือสีที่เข้มกว่าเพื่อเป็นการฆ่าสี (ฺBroken Color)

เว็บโชว์ผลงาน On the Net: Artist Showcaseจากลิงค์ที่นี่ http://www.watercolorpainting.com/index2.htm#onthenet

“Pick Your Own”                                                                                                             © Jean Cole

 

“Two Birds”© Erica Proctor

 

 

 

 

 

 

 

“Rhapsody in Green”
© Hannie Riewerts

เว็บสอน tutorial  ขอขอบคุณลิงค์http://www.watercolorpainting.com/step-by-step-paintings.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีทำวิวทั่วไป

วิธีทำวิวทะเล

Exhibition Imagination Art SWU 2551

ผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาจินตทัศน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2551

ชื่อภาพ ; มื้ออาหารกระต่ายครบวงจร                                                                      Acylic on Canvas

Jeff Nishinaka’s paper sculpture

งานสร้างสรรค์จากกระดาษที่ถูกถ่ายทอดจากจิตวิญญาณระดับเทพ จนไม่น่าเชื่อว่าจะทำมาจากกระดาษ ผลงานโดย Jeff Nishinaka

ข้อมูลจากเว็บ http://www.hardcoregraphic.com/news/2010/news201007.htm

เว็บเจ้าของผลงาน http://www.jeffnishinaka.com/

papersclupture

ประติมากรรมกระดาษ “สัตว์นำ้”

ผลงานของนักเรียนชั้น ม. 3 สาธิต มศว ปทุมวัน ปี 51 และมังกรทะเลของครูปั้ม