History of Art : ประวัติศาสตร์ศิลป์

Pre Historic Art

จิตรกรรม

ROCK ART MOTIFS

HANDPRINTS

ประติมากรรม

VENUS OF WILLENDORF

สถาปัตยกรรม

Stonehenge

mesopotamian

สถาปัตยกรรม ziggurats


ภาพจาก http://www.hudsonfla.com/artempires.htm

อียิปต์

จิตรกรรม (เอกลัษณ์ที่โดดเด่น)


ภาพจาก http://art.allayers.com/categories/page/egyptian_art_ramses_i/

ภาพจาก http://adorasv.blogspot.com/2008/09/things-ive-learned-egyptian-art.html

ภาพจาก http://www.danderoux.com/art101/ex07folder/exercise07pagenew.html

สถาปัตยกรรม

Greek

สถาปัตยกรรม


Roman

สถาปัตยกรรมByzantine

จิตรกรรม


ภาพจาก http://www.thecityreview.com/byzant.html

Byzantine Mosaics

สถาปัตยกรรม

View from Northeast

Renaissance ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา

จำศิลปิน…..จำดาวินซี ,ไมเคิลแองเจโล

Baroque บาโรค

Baroque” มาจากคำว่า “Barroco” ในภาษาโปรตุเกสซึ่งหมายถึง “ ไข่มุกที่มีสัณฐานเบี้ยว” (Irregularly shaped pearl)

เริ่มตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 และมาสิ้นสุดลงราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 เต็มไปด้วยการตกแต่งประดับประดาและให้ความรู้สึกอ่อนไหว

ROCOCO โรโกโก

ในระยะแรกความสำคัญของศิลปะโรโคโคอยู่ที่การตกแต่งและการประดิษฐ์ลวดลายประดับอาคารและอื่นๆ โดยได้รับอิทธิพลศิลปะบาโรกของอิตาลี ซึ่งเข้ามาพร้อมกับการสร้างพระราชวังแวร์ซาย ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ช่างชาวฝรั่งเศสได้ดัดแปลงความละเอียด ความโอ่อ่าหรูหราตลอดจนเส้นและรูปทรงที่โค้งฉวัดเฉวียน แต่ยังคงความแข็งแรง แน่นทึบของมวลปริมาตรอยู่ ให้มาเป็นความนุ่มนวล อ่อนหวาน บอบบางมากขึ้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะปรากฏให้เห็นทั้งงานวิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต์

ข้อมูลจาก http://magazine.ps.co.th/ps-decoration/rococo

Neo-Classic ศิลปะแบบนีโอคลาสสิก

นีโอคลาสสิกเป็นรูปแบบศิลปะที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างสมัยใหม่กับสมัยเก่า ภาพเขียนจะสะท้อนเรื่องราวทางอารยธรรม เน้นความสง่างามของรูปร่างทรวดทรงของคนและส่วนประกอบของภาพ มีขนาดใหญ่โต แข็งแรง มั่นคง ใช้สีกลมกลืน มีดุลยภาพของแสง และเงาที่งดงาม

ศิลปินที่สำคัญของศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ได้แก่  ชาก – ลุย ดาวิด (ค.ศ. 1748-1825) ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานของศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียง เช่น การสาบานของโฮราตี (The Oath of Horatij) การตายของมาราต์ (The Death of Marat) การศึกระหว่างโรมันกับซาไบน์ (Battle of the Roman and Sabines) เป็นต้น

ข้อมูลจาก http://www.thaigoodview.com/node/49369

ROMANTIC โรแมนติก

ตอบสนองการเมือง สีหน้ารุนแรง เจ็บปวด เว่อร์

ใช้อารมณ์ และจินตนาการเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน

ลักษณะที่เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของ “ลัทธิชาตินิยม” (Nationalism)

ลักษณะที่ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของ “ลัทธินิยมเยอรมัน” (Germanism)

Gericault, The Raft of Medusa
1818-1819
Louvre, Paris

แปลตรงตัวก็ แพของ(เรือ)เมดูซ่า วาดโดยทีโอเดอร์ เกอริโก้ (Théodore Géricault 1791 ~ 1824) ศิลปินชาวฝรั่งเศส มีผลงานที่มีชื่อเสียงอยู่ไม่น้อยเช่นกัน
ในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีกล้องถ่ายรูปหรือวีดีโอ เมื่อจะมีการถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆจึงจะกระทำโดยการวาดภาพเป็นส่วนใหญ่ เกอริโก้ได้แรงบัลดาลใจจากเหตุการณ์อันสะเทือนขวัญโลกนี้และใช้เวลากว่า 3 ปีในการวาด เกอริโก้สัมภาษณ์ผู้รอดชีวิต สร้างแพจำลอง ร่างภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาล กระทั่งศึกษาศพในห้องเก็บศพเพื่อจะวาดภาพให้สมบูรณ์ที่สุด (ขอขอบคุณและอ่านฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://board.palungjit.com/f2/แพนรก-the-raft-of-the-medusa-แรงบรรดาใจจากโศกนาฏกรรมที่เป็นเรื่องจริง-157803.html)

realism สัจจนิยม

ความเป็นจริงในชีวิตทั่วๆไป เล่าเรื่องง่ายๆ แต่โดนแบบฉึกๆ เปรียบกับการร้องเพลงเป็นศิลปะที่เสมือนเพลงเพื่อชีวิต

Third Class Carriage, 1862, oil on canvas
-portrays life and class within French society

Edouard Manet
-used familiarity and confrontational views to shock and comment on society
-believed that a good painting is true to itself

The Gleaners
French Realism
oil on canvas
1857
by Jean-Francois Millet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSIONISM

ศิลปะประทับใจ ประทับใจตอนเห็นแค่ไหนอย่างไร ถ่ายทอดทัศนธาตุตามที่ตาเห็น (จำชื่อศิลปิน)

 

Impression: Sunrise
French Impressionism
oil on canvas
1872
by Claude Monet

Auguste Renoirp
-worked on figures in Impressionist style
The Luncheon of the Boating Party, 1881, oil on canvas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POST-IMPRESSIONISM

ยุคหลังลัทธิประทับใจ…กล้าทดลองทดสอบ วาดด้วยวิธีการใช้ทีแปรง (Brash Stroke)

(จำชื่อศิลปิน)

 

The Night Cafe,
-uses psychological color as well as night lighting

Starry Night, c. 1888-9, oil on canvas
-uses line, shape and color in expressive way

Vincent Van Gogh

Faurism

ลัทธิโฟวิส คำว่า โฟวิสท์ มีความหมายถึง สัตว์ป่าอันหมายถึง ผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ ซึ่งมีลักษณะการใช้สีสันสดใสตัดกันอย่างรุนแรง

แนวทางการสร้างผลงาน

1.ผลงานมีรูปทรงอิสระสร้างขึ้นตามสัญชาตญาณแห่งการแสดงออกอย่างเต็มที่ งานจะปรากฎความสนุกสนานในลีลาของรอยฝีแปรงและจังหวะของสีต่างๆ

2.มีการตัดเส้นรอบนอกของสิ่งต่างๆ เพื่อเน้นห้เด่นชัดมีรูปแบบง่ายๆ เรียบๆ ต้องการแสดงทั้งรูปทรงและแสงไปพร้อมกัน

3.นิยมใช้สีตัดกันรุนแรง แต่มีความประสานสัมพันธ์ โดยส่วนรวม เช่น ใช้สีเขียว สีส้ม สีน้ำเงิน  สีแดง และสีม่วง เป็นต้น

4.สีมีความสำคัญกว่าเรื่องของหลักการทัศนียภายและรูปทรง5.ผลงานมีลักษณะเป็นแบบสัญลักษณ์ มีความเกี่ยวพันกับเรื่องศีลธรรม จรรยา ปรัชญา หรือเงื่อนไขความคิดทางการเมืองและทางสังคมน้อยมาก  มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ตกแต่งอาคารสถานที่มากกว่า

Andre Derain, “The Mountains at Collioure” 1905

Andr Derain, Boats (1905)

Abstract Art

ศิลปะแอบสแตกอาร์ต หรือ ศิลปะนามธรรม หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อม ถ่ายทอดเป็นรูป ภาพ จะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง ศิลปินอาจละทิ้งรูปทรงต่างๆ ด้วยการตัดทอนหรือตัดรูปทรงจนหมดสิ้น อาจสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ตามความรู้สึกของตนเอง ด้วยการวางโครงสีใหม่ และเรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม สื่อความให้เราเข้าใจด้วยทัศนธาตุ

Autumn Rhythm, Number 30. 1950
Oil on canvas

Jackson Pollock,

Expressionism

ศิลปะสำแดงพลังอารมณ์ ศิลปินใส่อารมณ์ความรู้สึกของตนลงไปในผลงานด้วยการใช้รูปทรง หรือสี

Edward Munch, The Scream, 1893, oil on canvas.
-expressive character and mode of communication

Cubism

ศิลปะที่เป็นรูปทรงลดทอดเป็นเรขาคณิต เหลือเพียงแค่ความเป็นเหลี่ยม ความเป็นโค้ง ความเป็นมุม ผู้ริเริ่มยุคที่มีชื่อคือ บาโบล ปิกัสโซ่

Picasso
-Spanish artist who worked in expressionist and cubist movements

Les Demoiselles d’Avignon, 1907, oil on canvas, 8’x 7’8″
-influence from African masks
-picture of prostitutes in Avignon, France done in harsh, primitive way

Three Musicians, 1921, oil on canvas, 6’7″x 7’3″
-flattened abstracted forms
-arranged in rhythmic patterns
-slight diagonals add to rhythms

Futurism Art

ระยิบระยับกว่า คิวบิสม์

Futurism Art Movement – Umberto Boccioni
‘Elasticity’ 1912

The art looked like this, but what did the food taste like?

Gino Severini’s futurist painting Pan Pan Dance at Monico.

Photograph: Tiziana Fabi/AFP/Getty Imag

Surrealism

ศิลปะเกินจริง

The Persistence of Memory by Salvador Dali

Dada

อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=74

Marcel Duchamp (Dada artist) altered the classic Mona Lisa

Pop Art

อะไรที่ popular มีชื่อ เป็นที่นิยมในสมัยนั้น จะถูกนำมาสร้างงาน


Marilyn Diptych 1962
Andy Warhol

Op Art

ศิลปะที่ใช้รูปร่างรูปทรง และสีง่ายๆ เล่นกับพื้นที่และบริเวณว่าง ทำให้เกิดมิติลวงตา มองแล้วเคลื่อนไหวได้


ขอขอบคุณและเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/opart-e.html

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Posted by นิรนาม on 01/07/2011 at 11:23 pm

    ขออนุญาตนะครับ ตรงDada นี่ถ้าผมจำไม่ผิดไม่ได้มาจากคำว่Dad
    แต่เป็นการสุ่มใช้ไม้เปิดไปในหน้าของ dictionary แล้วไปตรงกับคำว่าDada
    ซึ่งมีความหมายว่าม้าโยกหรืออะไรนี่ล่ะ ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะนะ แต่ไม่ใช่การเพี้ยนจากคำว่า dad

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: